Wynajmujemy satysfakcję!

mapa strony


Dotacja

CRL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt Partnerski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt.: „Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)”.


Projekt obejmuje stworzenie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej dla sektora B2B. Założeniem projektu jest stworzenie innowacyjnych usług informatycznych w zakresie wynajmu odzieży roboczej dla sektora B2B poprzez opracowanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych przy współpracy z Partnerami ( jednostka naukowa - Wojskowa Akademia Techniczna oraz firma z branży Tecna Sp. z o.o.) oraz współudziale użytkowników końcowych (klientów firmy). Projekt odpowiada na niezaspokojone dotychczas potrzeby klientów w sektorze B2B takie jak poprawa rzetelności rozliczenia efektywnego czasu pracy pracowników i jednostkowy wzrost efektywności pracy.


Całkowita wartość projektu: 3 879 635,46 PLN.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 751 349,92 PLN.

 

W związku z realizacją projektu 1.2 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert.

Poniżej przedstawiamy zapytania ofertowe do pobrania.

 

Zapytania ofertowe do pobrania:

 

Informacje dotyczące wyników postępowania w sprawie zapytań ofertowych:

 

 

partnerzy

strefa klienta

Zwijak CRL

Administratorem danych jest CRL Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Racławicka 8/10, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073225, NIP: 948-22-41-378 REGON: 672764100, Wysokość kapitału zakładowego: 2.865.960,00 zł, wniesiony w całości. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy CRL Sp. z o. o. oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

copyright 2013 | all right reserved
tworzenie stron www - milleniumstudio.pl