Wynajmujemy satysfakcję!

mapa strony


Dotacja

CRL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt Partnerski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt.: „Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)”.


Projekt obejmuje stworzenie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej dla sektora B2B. Założeniem projektu jest stworzenie innowacyjnych usług informatycznych w zakresie wynajmu odzieży roboczej dla sektora B2B poprzez opracowanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych przy współpracy z Partnerami ( jednostka naukowa - Wojskowa Akademia Techniczna oraz firma z branży Tecna Sp. z o.o.) oraz współudziale użytkowników końcowych (klientów firmy). Projekt odpowiada na niezaspokojone dotychczas potrzeby klientów w sektorze B2B takie jak poprawa rzetelności rozliczenia efektywnego czasu pracy pracowników i jednostkowy wzrost efektywności pracy.


Całkowita wartość projektu: 3 879 635,46 PLN.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 751 349,92 PLN.

 

W związku z realizacją projektu 1.2 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert.

Poniżej przedstawiamy zapytania ofertowe do pobrania.

 

Zapytania ofertowe do pobrania:

 

Informacje dotyczące wyników postępowania w sprawie zapytań ofertowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

CRL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej mające na celu integrację pomp ciepła z wykorzystaniem magazynów ciepła oraz systemu pętli wodnej wspomaganej pracą kolektorów słonecznych””.

Projekt ma na celu opracowanie, zbadanie i wdrożenie prototypowej instalacji do poprawy procesu suszenia za pomocą energii słonecznej oraz odzyskiem ciepła ze ścieków z wykorzystaniem niskotemperaturowej pętli wodnej zintegrowanej z pompą ciepła. Przeprowadzony zostanie pełny zakres prac zmierzających do uruchomienia prototypowej instalacji o powierzchni 800 m2. Na bazie przeprowadzonych testów operacyjnych opracowany zostanie układ sterowania oparty o sztuczne sieci neuronowe zarządzającym zarówno gospodarką cieplną jak i strategią obciążania poszczególnych pralnic w zależności od wybranej funkcji celu. Badania te pozwolą w kolejnym etapie zbudować prototypową instalację integrującą wszystkie opracowane podzespoły, który będzie stanowił innowację procesową.

Beneficjent:   CRL Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Instytut Techniki Cieplnej, wydział MEiL Politechniki Warszawskiej (Partner konsorcjum)

Wartość projektu: 5 802 898,75 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 4 710 300,94 zł

(w tym CRL Sp. z o.o.: 3 277 793,44 zł)

Nr projektu:  POIR.01.01.01- 00-1529/19-00

Okres realizacji w latach: 2020 r. – 2023r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

CRL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i wdrożenie systemu autonomicznie zarządzającego produkcją i naprawami odzieży roboczej”.

Celem projektu jest optymalizacja procesów produkcji i napraw odzieży roboczej poprzez automatyczną alokację zadań z uwzględnieniem najefektywniejszej ścieżki realizacji wszystkich zleceń. Cel zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie IPOsystemu.

Efekty wdrożenia projektu to m.in. redukcja kosztów produkcji i napraw odzieży roboczej, wzrost wydajności procesów, pełna kontrola nad terminami wykonania zamówień i maksymalne wykorzystanie „wąskich gardeł” w realizowanych procesach.

Termin realizacji projektu: 2021-03-01 - 2022-03-31

Wartość całkowita projektu: 608 850,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 396 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

partnerzy

strefa klienta

Zwijak CRL

Administratorem danych jest CRL Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Racławicka 8/10, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073225, NIP: 948-22-41-378 REGON: 672764100, Wysokość kapitału zakładowego: 2.865.960,00 zł, wniesiony w całości. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy CRL Sp. z o. o. oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

copyright 2013 | all right reserved
tworzenie stron www - milleniumstudio.pl